Operační Program Životní Prostředí 2007 - 2013

Operační program Životní prostředí v tomto plánovacím období byl financován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj  s největší alokací evropských finančních prostředků.  Program měl následujících 7 os, které se dále dělilyna podporované oblasti a podoblasti.  

  •   Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
  •   Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  •   Udržitelné využívání zdrojů energie
  •   Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  •   Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
  •   Zlepšování stavu přírody a krajiny
  •   Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

  
V rámci tohoto plánovacího období jsme jako agentura zpracovali desítky projektových žádostí, počínaje vodohospodářskými projekty, ochranou před povodněmi, energetickými projekty a až k rekonstrukcím parků a obnovením zeleně v extravilánu a intravilánu města. U všech těchto projhektů jsem se podíleli i na jejich administraci při fyzické realizaci projektů, včetně kontroly a vypořádání technických a finančních podkladů až po závěrečné vyúčtování realizačních prací. zejména v posledních letech se můžeme jako agentura, pochlubit téměř 100% úspěšností při schvalování projektových záměrů a žádostí a minimální chybovostí při jejich administraci. Rovněž realizace projektů, u kterých jsme řídili administraci  a dokladovou část, kde u části projektů dobíhají administrativní kroky ještě začátkem 2016, proběhly velmi dobře a ke spokojenosti všech příjemců dotace.  

 V současné době je další programové období a operační programy a příslušné  výzvy k předkládání projektových žádostí jsou v plném proudu. V tomto období se zabýváme nejen projektovými žádostmi z oblasti energetiky a životního prostředí, ale jsme schopni pomoci i v jiných operačních programech, jako např. IROP, OPPIK a dalších národních a regionálních programech, včetně komplexní administrace a spolupráci při fyzické realizaci projektu. 

 

Pokud cítíte, že by jste potřebovali pomoci s vašimi projektovými záměry,vypracováním projektové žádosti, nebo bychom Vám mohli být užiteční při administraci a spolupráci při realizaci projektů  neváhejte, pište a volejte na kontakty uvedené v příslušné rubrice.